Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането на лични данни от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Ние идваме“ – наричано нататък „Ние идваме“, включително чрез нашия интернет сайт https://nieidvame.org/ и социалните мрежи, обработването и съхраняването им, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Прилагайки пакет от организационни и технически мерки, ние целим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни и защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТГОВОРНИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование: :  СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза „НИЕ ИДВАМЕ“   

ЕИК:  206651468

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Денкоглу” № 19, ет. 2

Aдрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. “Денкоглу” № 19, ет. 2

E-mail: nieidvame@gmail.com

Телефон за контакт: +359 87 9501706

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон за контакт: 02 / 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

“Ние идваме” СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 • Индивидуализация на сътрудници, доброволци и членове на сдружението и управление на членствените правоотношения в сдружението
 • индивидуализация на страна по договор и лицата за контакт във връзка със сключване на нов или изменение на съществуващ договор, разяснения за ползваните услуги и изпълнение на сключен договор;
 • управление на Вашите запитвания, обработване на сигнали и въпроси;
 • изпълнение на задължения във връзка с дейността на сдружението;
 • изпълнение на задължения, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му;
 • счетоводни цели – осчетоводяване на членски внос, дарения, издаване на фактури, извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи и други задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • за осигуряване на безопасността на служителите и посетителите на нашите обекти и охрана на имущество;
 • за статистически цели;
 • маркетингови цели – изпращане на информационни съобщения,  ако изрично сте дали Вашето съгласие за това;
 • подобряване и индивидуализиране на дейностите и продуктите от нашия сайт .

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Ние идваме” няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Ние може да съхраняваме някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции във връзка с изпълнение/прекратяване на договори или други отношения с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение. 

 

Лични данни на настоящи и бивши членове на сдружението

Цел: спазване на законови задължения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЗМИП и др;

Основание за обработването: Изпълнение на законово задължение: ЗЮЛНЦ, ЗМИП и др

Срок – до прекратяване на членството и 5 години след това

 

Лични данни на кандидати за членство

Цел: да се разгледат и одобрят за членство по зявки за членство;

Основание за обработването: съгласие на субекта;

Срок – 6 месеца, или при оттегляне на съгласието преди изтичане на този срок.

 

Лични данни на контрагенти/доставчици на услуги

Цел: да бъдат идентифицирани правилно и да бъдат изпълнени задълженията по договорите с тях;

Основание за обработването: Изпълнение на договорно задължение – сключения договор. Изпълнение на законово задължение – Закон за счетоводството

Срок – 6 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са прекратени договорните правоотношения, а за документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

 

Лични данни на лица, регистрирали съобщение на сайта  https://nieidvame.org/

Цел: да бъдат идентифицирани и да бъде отговорено на съобщението; маркетингови цели – изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини;

Основание за обработването: легитимен интерес – управление на сайта, отговаряне на съобщения. Съгласие на лицето – за регистрация на запитване и за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини;

Срок – до 6 месеца или до оттегляне на даденото съгласие – за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер и за заличаване на регистрирания потребителски профил.

 

Лични данни на лица, абонирали се за онлайн бюлетин

Цел: маркетинг, информиране и реклама – изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер;

Основание за обработването: Съгласие на лицето;

Срок – до оттегляне на даденото съгласие.

 

Лични данни на лица, които СА ГИ ПРЕДОСТАВИЛИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР, СЪОБЩЕНИЯ И ДР. ПОДОБНИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Цел: маркетинг и реклама – уведомяване на потребителите за нови инициативи и събитие;

Основание за обработването: Съгласие на лицето;

Срок – до оттегляне на даденото съгласие.

 

Лични данни на членове и контрагенти, СЪБРАНИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО змип И ппзмип

Цел: идентификация на членовете и контрагентите (физически лица, юридически лица и други правни образувания), вкл. законни представители, прокуристи, пълномощници и действителни собственици;

Основание за обработването: Изпълнение на законово задължение – Закон за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му;

Срок – 5 години съгласно чл. 67 от ЗМИП.

 

ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ДАРЕНИЯ

При извършване на дарения чрез метод за плащане, поставен на уебсайта ни (PayPal, Epay, банкова карта), събираме следната информация: име, ЕГН, постоянен адрес, имейл адрес. Не обработваме картови данни.

Цел:  изпълнение на законовото задължение

Основание за обработването: спазването на законово задължение –счетоводна отчетност, изпълнение на задължения за отчетност по данъчното законодателство.

Срок: 5 години, считано от следващата извършеното дарение счетоводна година

 

Ако харесате нашата фейсбук страница и/или публикувате коментар, отзив или съобщения чрез социални мрежи, ние събираме:

 • имена;
 • снимка;
 • други данни, предоставени от лицето на съответната социална мрежа – пол, семейно положение, професия, образование, месторождение и др.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на „Ние идваме“ посредством Viber,   фейсбук или друга платформа/социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове/социални мрежи имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от нас. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения/платформи.

 

ЧРЕЗ НАШИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ https://nieidvame.org/ „ние идваме“ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 • електронна поща – тя е необходима, за да можем да Ви изпращаме нашия онлайн бюлетин и други съобщения с рекламен характер, когато сте се абонирали или сте дали съгласието си за тях;
 • имена, телефон за контакт и електронна поща– тези данни събираме чрез нашата форма за контакт и са необходими за предоставяне на поискана от Вас информация или услуга, както и за упражняване на Ваши законови права;
 • информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения, разглеждано съдържание, предоставени съгласия за получаване на бюлетини, за приемане на политиката за защита на личните данни и общите условия на сайта.
 • имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл адрес – при извършване на дарение чрез сайта
 • три имена, ЕГН, постояннен адрес, телефон и мейл адрес, както и всякаква дурга информация, предоставена от Вас доброволно – при заявки за членство

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, “Ние идваме” може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви представя свои инициативи и  продукти, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас – напр. да Ви изпращаме онлайн бюлетин, анкети и допитвания, да Ви информираме за предстоящи събития и инициативи и други подобни. Вашето съгласие е доброволно и можете по всяко време да го оттеглите като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на “Ние идваме” са посочени в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на нашата уебстраница. Също така, всеки маркетингов мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на подобни съобщения, ние без излишно забавяне ще изтрием данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на  съобщения.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите услуги, “Ние идваме” има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Те помагат на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността – информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите услуги. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. 

За да се запознаете по-подробно, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

 

Предаване на лични данни за обработване на трети лица

“Ние идваме” не споделя, не продава, не предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на правоотношение между Вас и “Ние идваме”, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

В определени случаи, ще е необходимо да предоставим личните данни на държавни регулаторни органи в изпълнение на наши законови задължения – напр. на НАП, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

В други случаи, лични данни могат да бъдат предоставени и на наши доверени доставчици – куриерски фирми, банки, счетоводители, одитори и юридически съветници, във връзка с нашата дейност, счетоводната отчетност, одита на финансовите ни отчети, задълженията ни към национални регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с отношения с Вас. Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от “Ние идваме” политика за защита на личните данни.

“Ние идваме” не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

Вашите лични данни не се съхраняват извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Нашият сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

 

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Ние идваме” следва строги процедури за сигурност при съхранение на Вашите лични данни, а също и за да ги предпази от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е  приоритет, с който не правим  компромиси.

“Ние идваме” прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървър, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

Част от мерките за сигурност, предприети от “Ние идваме”, включват следните дейности:

 • изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава строго и постоянно;
 • достъпът на сътрудници на “Ние идваме” до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители  и сътрудници;
 • за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита на данните.

“Ние идваме” постоянно подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА

Защитата на личната неприкосновеност на децата е приоритет и от първостепенно значение за “Ние идваме”. Предвид естеството на нашата дейност, нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 16-годишна възраст.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 • да поискате информация за това дали съхраняваме Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
 • да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от “Ние идваме” Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. “Ние идваме” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, ако се извършва такова, включително профилиране, т.e. да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на Вашите лични данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • да бъдете уведомени в случай на нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. “Ние идваме” ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст по пощата или на e-mail: nieidvame@gmail.com или на адрес: гр. София 1000, ул. “Денкоглу” № 19, ет. 2.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-горе в настоящата Декларация.

 

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“Ние идваме” може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство. В случай на изменение,  ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след указаната дата.